Комунальний заклад "Лелеківська гімназія Міської ради міста Кропивницького"

   

счетчик посещений
GISMETEO: Погода по г.Кировоград Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Рада закладу

Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу

 1. Загальні положення

  1. Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», у навчальних закладах системи загальної освіти усіх типів та форм власності створюється рада загальноосвітнього навчального закладу.

  2. Рада закладу - це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.

  3. У своїй діяльності рада керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим Положенням.

 2. Мета, завдання і принципи діяльності Ради закладу

2.1 .Метою    діяльності    ради   закладу  є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного    процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним    закладом;

розширення колегіальних форм управління навчальним закладом; підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально - виховного процесу;

2.2.Основними завданнями    ради    є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інститутами; визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного    процесу;

формування    виховного    середовища;

створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі; сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття    ними

соціального    досвіду;

підтримка громадських ініціатив, щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти; стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння    пошуку,    підтримки    обдарованих    дітей;

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3. Рада закладу діє на засадах: законності, гласності колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства.

 1. Структура Ради закладу та організація її діяльності

  1. До Ради закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків школи. Представники Ради закладу і загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради закладу з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

  2. На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

  3. Рада закладу працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

  1. Очолює Раду закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

  2. Засідання Ради закладу може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами Ради закладу.

  3. Для вирішення поточних питань Рада закладу може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Радою закладу.

  4. Члени Ради закладу мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно- масових заходів.

  5. Рішення Ради закладу приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

  6. Рішення Ради закладу, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

 У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням Ради закладу створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

 1. Рада   навчального    закладу:

організовує виконання рішень загальних зборів (конференції) ; вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин; спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням; разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального    закладу;

затверджує    режим    роботи    навчального    закладу;

сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства    і    держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про    присвоєння    кваліфікаційних    категорій    вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного    процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями); розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);

розглядає    питання    родинного    виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально- економічних    умовах;

сприяє    педагогічній    освіті    батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням    учнів    (вихованців);

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального    закладу;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально - виховного процесу.

 1. Статутом навчального закладу можуть визначатись й інші повноваження ради навчального закладу, що не суперечать чинному законодавству.